KBA Nijmegen
KBA
KBA

Rendement van opleidingen


Het intern rendement verwijst naar het perspectief van de school. Daarbij gaat het om de bijdrage van de school en/of de opleiding aan de competentieontwikkeling van onderwijsdeelnemers met het oog op hun leer- en/of arbeidsloopbaan. In principe kan die bijdrage worden afgemeten aan het aandeel van haar onderwijsdeelnemers dat de school met een diploma verlaat, aan het aandeel dat de school níet volledig gediplomeerd maar wel met certificaten / partieel gekwalificeerd verlaat, en aan de bijdrage die de school levert aan de ontwikkeling van competenties die geen onderdeel uitmaken van formele kwalificaties. Interessant daarbij is de notie van ‘toegevoegde waarde’ die de school levert, dat wil zeggen de bijdrage van de school in relatie met de situatie waar de onderwijsdeelnemer vandaan komt, bijvoorbeeld qua vooropleiding, milieu van herkomst, etc.
 

Het extern rendement van opleidingen verwijst naar de (toekomstige) positie van ex-onderwijsdeelnemers op de arbeidsmarkt, niet alleen direct na het verlaten van de school maar ook tijdens hun loopbaan. Het effect van de opleiding daarvoor is lastig vast te stellen, omdat ook andere factoren dan de genoten opleiding een rol spelen, zoals conjunctuurschommelingen en persoonlijke kenmerken van betrokkenen. Bovendien is hier het vraagstuk van de macrodoelmatigheid aan de orde. Tenslotte is er de rol die de arbeidsmarkt i.c. bedrijven spelen in rendement en voortijdig schoolverlaten. Enerzijds kan dat een negatieve zijn door – met name in tijden van arbeidsmarktschaarste – het aantrekken van stagiaires voordat zij hun opleiding met een diploma hebben afgerond: de zogenaamde groenpluk. Anderzijds kan die rol positief en stimulerend zijn via allerlei vormen van co-makership, via innovatieve projecten en via hun inbreng in stages.

Wat doet KBA Nijmegen op het gebied  van Rendement van opleidingen?
KBA Nijmegen voert onderzoek uit naar het intern en extern rendement van het beroepsonderwijs.

Contactpersonen:
drs. Paul den Boer
dr. Jos Frietman

< Terug