KBA Nijmegen
KBA
KBA
2015

Passend Onderwijs van start!

Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs mbo
Eimers, T, Roelofs, M, Walraven, M & Wolbers, M.

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De invoering van de wet stelt een nieuw kader voor de ondersteuning van leerlingen en studenten in het primair, voortgezet (speciaal) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het doel van Passend Onderwijs is jongeren mogelijkheden te bieden die beter aansluiten op de aard, omvang en duur van de ondersteuningsbehoefte.
 
Hoewel voor het mbo vergelijkbare doelen gelden wat betreft zorgplicht en passende ondersteuning als in het primair en voortgezet onderwijs, is het kader voor het mbo duidelijk anders. Het belangrijkste verschil is dat mbo-instellingen vrij zijn om zelf te bepalen wat zij onder Passend Onderwijs verstaan en hoe zij daaraan invulling geven.
 
In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is in de periode oktober 2014 tot en met januari 2015 onderzoek verricht onder alle mbo-instellingen met als doel om de actuele stand van de invoering van Passend Onderwijs te beschrijven en om aan de hand van een typologie zichtbaar te maken hoe de instellingen Passend Onderwijs invullen. Het uitgevoerde onderzoek is de startmeting voor een lange termijn evaluatie van Passend Onderwijs die medio 2015 van start gaat.


Lees deze publicatie


Terug