KBA Nijmegen
KBA
KBA

Voortijdig schoolverlaten


Tegenwoordig draait de aanpak van VSV niet meer alleen om de problemen van individuele leerlingen. Terwijl vroeger vooral de zorg voor deze kwetsbare jongeren centraal stond, overlapt het VSV-beleid nu veel meer met thema’s als opleidingsrendement, kwaliteit van onderwijs en efficiënte schoolloopbanen. Dat heeft, met name in het mbo, geleid tot een spectaculaire groei van de aandacht voor VSV.

Regionale samenwerking is noodzakelijk om voortijdig schoolverlaten effectief te kunnen bestrijden. Dat geldt voor de verschillende scholen in de regio (VO, VSO, PRO, MBO), maar ook voor de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, zorgaanbieders en bedrijven. Partijen hebben elkaar nodig, ook al is samenwerking niet altijd een makkelijk weg.
De invoering van het onderwijsnummer voor alle scholieren en studenten in Nederland is een belangrijke doorbraak geweest. Met de nieuwe gegevens ontstond voor het eerst de mogelijkheid om voortijdig schoolverlaten nauwkeurig in beeld te brengen, op individueel niveau, op schoolniveau en op het niveau van de regio. Het onderwijsnummer heeft de deur geopend voor onderzoek naar schoolloopbanen, de effectiviteit van VSV-maatregelen, de overgang tussen schooltypen en de overgang van school naar werk.
 
Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied?
 
De problematiek van voortijdig schoolverlaten is hardnekkig en daarmee een permanente uitdaging voor beleidsmakers en uitvoerders, die zich professioneel bezig houden met het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. KBA Nijmegen beschikt over expertise ten aanzien van diverse aspecten van de problematiek van voortijdig schoolverlaten.

 • Preventie in de school:
  Welke maatregelen treffen scholen om verzuim en uitval te voorkomen? Hoe werkt de zorgstructuur in en rond de school? Wat wordt gedaan met de intake, studiewisselingen of stagebegeleiding? Onderzoek laat zien wat werkt en en maakt de samenhang tussen maatregelen zichtbaar.
   

 • Regionale samenwerking VSV:
  Hoe is de overgang van vmbo naar mbo geregeld? Op welke manier werken school en hulpverlening samen? Is er een regionale samenwerking in de leerplichtuitvoering? VSV-bestrijding vraagt samenwerking van veel partijen. Onderzoek laat zien waar de knelpunten liggen en hoe samenwerking beter kan.
   

 • Kwetsbare groepen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt:
  Jongeren met een beperking of met meervoudige problematiek hebben het vaak extra lastig in het onderwijs en vinden moeilijker werk. Hoe zien hun schoolloopbanen eruit? Hoe kan voorkomen worden dat velen van hen met een uitkering en zonder werk eindigen? Door specifiek naar bepaalde groepen te kijken kan maatwerk worden geleverd.
   

 • Regionale VSV-monitor:
  Vaak blijkt pas na enkele jaren of jongeren daadwerkelijk hun startkwalificatie halen en werk vinden. Om de effecten van de VSV-aanpak zichtbaar te maken is monitoring nodig. KBA Nijmegen heeft de afgelopen jaren instrumenten ontwikkeld om VSV-beleid op het niveau van doelgroepen, scholen en regio te monitoren en te evalueren.

 
Contactpersonen:
drs. Ton Eimers
drs. Mariska Roelofs 

< Terug