KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeidsmarkt, beroepspraktijk en beroepsonderwijs


Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is de markt van vraag naar en aanbod van personeel. De vraag naar personeel kan kwantitatief van aard zijn. Bijvoorbeeld: Hoeveel logopedisten zijn er de komende jaren op de arbeidsmarkt nodig? Of kwalitatief: Over welke competenties moeten beroepskrachten in de gehandicaptenzorg beschikken? Vaak zal het gaan om een combinatie van beide typen vragen. Bijvoorbeeld: Is er behoefte aan paramedici op mbo-niveau en zo ja, hoe groot is die behoefte dan?
 
Beroepscompetentieprofielen
De arbeidsmarkt en arbeidsplaatsen zijn voortdurend in beweging. Aan beroepsbeoefenaren worden telkens nieuwe eisen gesteld. Beroepsopleidingen moeten kunnen inspelen op deze veranderingen en deelnemers daarop voorbereiden. Daarvoor worden beroepscompetentieprofielen opgesteld. Deze profielen bestaan uit een beschrijving van de beroepsuitoefening in termen van activiteiten die worden uitgevoerd, en de kernopgaven en dilemma’s die zich daarbij voordoen. Op grond hiervan wordt een overzicht gegeven van de kerncompetenties waarover de beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Kerncompetenties beschrijven de vermogens waarover het individu moet beschikken om in de specifieke context van de beroepsuitoefening adequaat te kunnen handelen. Het betreft een samenspel van kennis, houdingen, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.
 
KBA Nijmegen beschikt over de expertise om kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de beroepspraktijk nauwkeurig in kaart te brengen. KBA Nijmegen heeft veel ervaring met onderzoek naar beroepscompetentieprofielen in diverse branches en voor diverse beroepsgroepen.

Arbeidsmarkt en beroepsonderwijs
Wat KBA Nijmegen betreft zijn arbeidsmarkt en het beroeponderwijs twee kanten van dezelfde medaille: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben vrijwel altijd gevolgen voor het beroepsonderwijs. Het gaat dan met name om de aansluiting van het beroepsonderwijs op de eisen die op de arbeidsmarkt en aan beroepskrachten worden gesteld, en de manier waarop daar in het beroepsonderwijs op kan worden ingespeeld.

Door onderzoek naar de arbeidsmarkt, krijgen aanbieders van onderwijs en scholing handvatten aangereikt om de kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren: beantwoordt onze opleiding nog wel aan de vraag van de arbeidsmarkt?
Arbeidsmarktonderzoeken worden door onderwijsinstellingen gebruikt om het draagvlak voor nieuwe opleidingen te onderzoeken. Dat gebeurt vaak door middel van macrodoelmatigheidsonderzoeken, waarin wordt bekeken of er behoefte is aan het beroep waarop een nieuwe opleiding zich gaat richten. Ook leveren onderzoeken naar de arbeidsmarkt de informatie (via beroepscompetentieprofielen) om kwalificatieprofielen te kunnen formuleren. Hierin zijn de competenties beschreven waarover iemand moet beschikken na het volgen van een bepaalde opleiding.
 
Uit bezorgdheid over mogelijke versnippering, onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt, teloorgang van investeringen in bestaande opleidingen heeft het ministerie van OCW in 2003 een regeling in het leven geroepen om het initiëren van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs nader te reguleren. De regeling kreeg de titel ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’ mee. Oogmerk van de nieuwe regeling is niet om de deur voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs in het slot te gooien, maar om een goed evenwicht te bewaren tussen benodigde vernieuwing op grond van ontwikkelingen binnen maatschappij en arbeidsmarkt enerzijds en investeringen in bestaande opleidingen anderzijds.

KBA Nijmegen heeft inmiddels een groot aantal macrodoelmatigheidsonderzoeken op haar naam staan. Klik hier voor een overzicht.

Ook ondersteunt KBA Nijmegen hogescholen en mbo-instellingen bij het maken van studentprognoses. De verzamelde informatie en prognoses geven belangrijke inzichten voor strategisch beleid omtrent onder meer huisvesting, studentenwerving, aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, instellen numerus fixus, etc.
KBA Nijmegen heeft daartoe een beproefde aanpak ontwikkeld. Lees meer.

Contactpersonen:
drs. Erik Keppels
dr. Jos Frietman
 
< Terug