KBA Nijmegen
KBA
KBA

Evaluatie Passend Onderwijs


KBA Nijmegen maakt deel uit van een consortium dat de evaluatie van het beleid voor passend onderwijs uitvoert. Dit gebeurt in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In het consortium is veel expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gebundeld.
 
Het doel is om zicht te krijgen op de manier waarop Passend Onderwijs in de praktijk vorm krijgt en op de vraag of de beleidsverwachtingen uitkomen. Het onderzoek richt zich op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
 
Onderzoek
Voor dit onderzoek wordt gewerkt met een ‘mixed methods design’, met verschillende kwantitatieve monitorstudies, longitudinale en thematische casestudies, effectonderzoek, casuïstisch onderzoek, praktijkgericht onderzoek en contextanalyse. De onderzoeksactiviteiten richten zich op bovenschools niveau, schoolniveau en leerlingniveau.
 
Consortium
Het consortium bestaat naast KBA Nijmegen uit de volgende partijen:

  • Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam);

  • Oberon Onderzoek | Advies;

  • Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED-Groep);

  • Afdeling Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen;

  • Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ);

  • Christelijke Hogeschool Windesheim;

  • TiasNimbas Business School (Universiteit van Tilburg).

 
Meer informatie:
dr. Ed Smeets,
dr. Annemarie van Langen
 
Subsidiegever:
NRO
 
Looptijd onderzoek:
tot medio 2019

< Terug