KBA Nijmegen
KBA
KBA

Funderend Onderwijs PO & VO


Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied?

Het funderend onderwijs is zo veelomvattend, dat ook de onderzoeksthema’s zeer divers van aard zijn. De onderzoekers van KBA Nijmegen zijn eveneens breed georiënteerd, en maken gebruik van een scala aan onderzoekstechnieken, zoals webenquêtes, interviews, literatuurstudie, focusgroepen of secundaire data-analyse. Waar nodig zoekt KBA Nijmegen de samenwerking met andere onderzoeksinstituten om een projectteam te kunnen samenstellen dat over alle benodigde expertise beschikt. Hieronder noemen we een aantal van onze huidige langlopende projecten in de onderzoekslijn Funderend Onderwijs.

 • Peiling mondelinge taalvaardigheid
  In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs onderzoekt KBA Nijmegen samen met vier partners het niveau van mondelinge taalvaardigheid op Nederlandse basisscholen. De opdracht bestaat uit een peilingsonderzoek, gevolgd door een verdiepend onderzoek.
   
 • Evaluatie Passend Onderwijs
  KBA Nijmegen maakt deel uit van een consortium dat de meerjarige evaluatie van Passend onderwijs uitvoert. Dit gebeurt in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In het consortium is veel expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften gebundeld. 
   
 • PISA 2018
  KBA Nijmegen participeert in een consortium dat de komende jaren het Nederlandse aandeel zal uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2018. Doel van het grootschalige, internationaal vergelijkende onderzoek is na te gaan hoe 15-jarige leerlingen uit 70 verschillende landen zijn voorbereid op het functioneren in de huidige kennismaatschappij en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. 
   
 • Pilot Tweetalig Primair Onderwijs
  In schooljaar 2014/15 is een aantal basisscholen in Nederland gestart met de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO), waarbij ze 30 tot 50 procent van hun onderwijstijd een vreemde taal als doeltaal gebruiken. Op verzoek van het ministerie van OCW evalueert een consortium onder leiding van KBA Nijmegen deze pilot.
   
 • (Technische) loopbaankeuzes in het vmbo
  Het proces waarin vmbo-leerlingen een keuze voor een vervolgopleiding maken, speelt zich af in een complexe omgeving waarin verschillende actoren invloed hebben. OTIB, het opleidingsfonds van de Technische Installatiebranche (TI), heeft de onderzoekers van KBA Nijmegen gevraagd om aan de hand van longitudinaal onderzoek meer inzicht te krijgen in dat keuzeproces, en in de mogelijkheden om dit proces te sturen in de richting van een technische (TI-)opleiding.
   
 • Gemeentelijke beleidsevaluaties
  Diverse gemeenten in Nederland schakelen jaarlijks de onderzoekers van KBA Nijmegen in om bepaalde lokale beleidsmaatregelen, interventies en projecten te evalueren. De onderwerpen van zulke lokale monitors zijn bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de onderwijsloopbanen van nieuwkomers, het  gezamenlijke protocol rond de overgang PO-VO of het functioneren van het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs. 


< Terug