KBA Nijmegen
KBA
KBA

PISA 2018


KBA Nijmegen participeert in een consortium dat de komende jaren het Nederlandse aandeel zal uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2018. Het Ministerie van OCW stelt hiervoor, via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), 1,3 miljoen euro beschikbaar. Doel van het grootschalige, internationaal vergelijkende onderzoek is na te gaan hoe 15-jarige leerlingen uit 70 verschillende landen zijn voorbereid op het functioneren in de huidige kennismaatschappij en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. Voor PISA 2018 is het hoofddomein leesvaardigheid, met als extra component ‘global competence’ of ‘wereldburgerschap’.
 
Onderzoek
Naast het toetsen van leerlingen worden niet-cognitieve onderwijsopbrengsten (attitudes, gedrag) van leerlingen gemeten. Door middel van vragenlijsten op land-, school- en leerlingniveau wordt informatie verzameld over de onderwijscontext waarin leerlingen deze vaardigheden leren. Ook wordt onderzocht of er verschillen in toetsprestaties zijn tussen jongens en meisje en in welke mate leerlingen ongelijk presteren in het onderwijs, afhankelijk van het gezin van herkomst en andere sociaaleconomische factoren. Meer specifiek zal worden nagegaan hoe de kansenongelijkheid (naar sekse, etnische herkomst en sociaal milieu) in het onderwijs in Nederland zich verhoudt tot die in andere landen en welke kenmerken van het (Nederlandse) onderwijssysteem daarbij bepalend zijn.
 
Consortium
Het consortium bestaat uit een team van onderzoekers van KBA Nijmegen, de Universiteit Twente en het Expertisecentrum Nederlands (EN). Deze instellingen hebben ruime ervaring met het uitvoeren van grootschalig, internationaal vergelijkend onderzoek en met het analyseren van en publiceren over deze data.
 
Meer informatie:
prof. dr. Maarten Wolbers,
dr. Annemarie van Langen
 
Subsidiegever:
NRO
 
Looptijd onderzoek:
tot medio 2020

< Terug