0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Voorbeeldvragenlijst Ervaringen met het onderwijs op afstand - Ouders/verzorgers primair onderwijs

 

Deze vragenlijsten zijn met zorg samengesteld door Kennisnet en de PO raad in samenwerking met KBA Nijmegen. Alle rechten op deze vragenlijsten zijn voorbehouden aan Stichting Kennisnet en KBA Nijmegen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Kennisnet.

 

Let op: Dit is een voorbeeldvragenlijst. Alles wat hierin ingevuld wordt, zal niet in de analyse meegenomen worden! Meldt je alsjeblieft officieel aan als je met je bestuur of je school deel wil nemen aan het onderzoek.

 

Vragenlijst voor ouders/verzorgers

 

Beste ouder/verzorger,

De school van uw kind doet mee aan een onderzoek naar het onderwijs tijdens de corona-periode. Wij nodigen u hierbij van harte uit om mee te doen aan dit onderzoek door de online vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer tien minuten.

Via dit onderzoek willen wij zicht krijgen op de manier waarop het onderwijs op afstand is verzorgd in de periode van medio maart tot begin juni 2020 en op de mening van ouders/verzorgers daarover.

De privacy van u en van uw kind is gewaarborgd. Wij beschikken niet over persoonsgegevens en in de rapportage zijn geen individuele personen te herkennen.

De resultaten van alle deelnemende scholen worden samengebracht in een landelijk rapport.

Meer informatie?
Het onderzoek wordt in opdracht van de PO-Raad en Kennisnet uitgevoerd door KBA Nijmegen. Heeft u vragen over het onderzoek, kijk dan op www.slimmerlerenmetict.nl/monitorhybrideonderwijs.

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!