0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Voorbeeldvragenlijst Monitor Hybride onderwijs - Schoolleiders primair onderwijs

 

Deze vragenlijsten zijn met zorg samengesteld door Kennisnet en de PO raad in samenwerking met KBA Nijmegen. Alle rechten op deze vragenlijsten zijn voorbehouden aan Stichting Kennisnet en KBA Nijmegen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Kennisnet.

 

Let op: Dit is een voorbeeldvragenlijst. Alles wat hierin ingevuld wordt, zal niet in de analyse meegenomen worden! Meld je alsjeblieft officieel aan als je met je bestuur of je school deel wil nemen aan het onderzoek.

 

Wat nemen we mee van drie maanden onderwijs op afstand?

 

Vragenlijst voor schoolleiders en ICT-coördinatoren

Beste schoolleider of ICT-coördinator,

Jouw school neemt deel aan de Monitor Hybride Onderwijs. We nodigen je hierbij van harte uit om mee te doen aan dit onderzoek door de online vragenlijst in te vullen. Dit kost je ongeveer 10 à 15 minuten.

Via dit onderzoek willen wij zicht krijgen op de manier waarop het onderwijs op afstand is verzorgd in de periode van medio maart tot begin juni 2020, tijdens de (gedeeltelijke) sluiting in verband met de coronacrisis. Ook draag je met je antwoorden bij aan het in kaart brengen van de activiteiten die voor je school waardevol zijn om ook in de toekomst te gebruiken. De terugkoppeling van resultaten aan scholen en schoolbesturen geeft daar informatie over.

Bij minimaal zes door leraren ingevulde vragenlijsten ontvangt jouw school een terugkoppeling op maat van de resultaten van de lerarenvragenlijst. Zo weet jouw school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team zou willen behouden. Uiteraard is je privacy gewaarborgd. Wij beschikken niet over persoonsgegevens en in de rapportage zijn geen individuele personen te herkennen.

De resultaten van alle deelnemende scholen worden samengebracht in een landelijk rapport.

Meer informatie?
Het onderzoek wordt in opdracht van de PO-Raad en Kennisnet uitgevoerd door KBA Nijmegen. Heb je vragen over het onderzoek, kijk dan op www.slimmerlerenmetict.nl/monitorhybrideonderwijs.

Alvast heel erg bedankt voor je medewerking!